cs-CZen-GB
pondělí 13. července 2020
Detail kurzu

Molekulární spektroskopie

Metody molekulární (rotačně-vibrační) spektroskopie nalézají ve farmaceutickém průmyslu stále širší uplatnění jak v oblasti rutinní kontroly kvality, tak i ve vývoji. Jejich přednostmi jsou zejména rychlost měření (v řádech minut), jednoduchá nebo žádná příprava vzorků a relativně nízká pořizovací cena přístroje. Při běžných měřeních může přístroj obsluhovat osoba bez hlubších znalostí principů metody, což umožňuje úspory i z pohledu nároků na obsluhu. Bez znalostí základních principů se ovšem již nelze obejít při složitějších aplikacích, kdy je potřeba rozhodnout o nejvhodnějším experimentálním uspořádání, a také při vyhodnocování spekter neznámých látek nebo určování struktury. Protože se jedná o tzv. molekulovou nebo také funkční analýzu, může spektroskopie poskytnout cenné poznatky o strukturním uspořádání molekuly, funkčních skupinách, kvalitativním i kvantitativním složení směsí, a to jak pevných tak kapalných vzorků (včetně suspenzí a emulzí). Je také využívána při stanovení plynů, resp. aerosolů.

Kurz je detailně věnován teorii a konkrétním aplikacím spektroskopie v infračervené (IČ/IR) oblasti, tedy ve střední (MIR) a blízké (NIR) oblasti a rovněž prudce se rozvíjející metodice tzv. Terahertzové spektroskopie (THz). Zároveň s touto problematikou je podrobně přednesena Ramanova spektrometrie, rovněž její teorie, techniky měření a aplikace včetně spřažených technik s mikroskopií, které jsou využívány pro mapping a imaging.

Pro úplnost tohoto kurzu je poslední modul věnován metodám chiroptické spektroskopie, tedy technikám umožňující studium struktury a konformačních změn chirálních látek. Podrobně bude představen elektronový cirkulární dichroismus (ECD), vibrační cirkulární dichroismus (VCD) a Ramanova optická aktivita (ROA). Opět bude uvedena nezbytná teorie pro pochopení, experimentální uspořádání přístrojů, techniky měření a podrobně aplikace na farmaceuticky a biologicky významných chirálních látkách (farmaceutických prekurzorech, peptidech, bílkovinách, sacharidech, produktech supramolekulární samoskladby).

Všechny tyto techniky jsou uznávány státními autoritami jako metody vhodné pro analýzu léčiv. Jejich stručný popis s návody pro kalibraci a validaci přístrojů jsou uvedeny např. v Evropském lékopise (European Pharmacopoeia, Ph. Eur.) nebo ve směrnicích FDA. Metody molekulární spektroskopie mohou být označeny jako techniky první volby při nutnosti rychlé, spolehlivé a validované analýzy léčiv. Proto by na porozumění a zvládnutí těchto technik měl být kladen velký důraz. 

Garantem kurzu je doc. Vladimír Setnička, který se v současné době především věnuje metodám chiroptické spektroskopie. Dalšími lektoři jsou Ing. Ladislav Tenkl, Dr. Ján Pásztor, Ing. Karel Šec a doc. Josef Jampílek

Další informace

Termín: dle domluvy

Nejbližší další termín

Místo konání: Brno nebo dle domluvy

Cena kurzu: 12.000,- Kč bez DPH

V případě platby ze zahraničí dejte, prosím, instrukce vaší bance, aby zajistila, že bude na náš účet připsána celá požadovaná částka, tj. všechny bankovní poplatky hradí plátce.

V případě zájmu o tento kurz nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@vufb.eu. Děkujeme.

Cena je plně splatná předem na základě elektronicky zaslané faktury. Platbu je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení zálohové faktury. V opačném případě bude rezervace místa v kurzu uvolněna pro další zájemce. Po přijetí částky na náš účet je Vaše místo na školení garantované.

Počet míst je omezen.

Po skončení kurzu každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Pro další informace viz Všeobecné podmínky školení pořádaných VUFB, s.r.o. v České republice.

V případě realizace in-house kurzu budou podmínky sjednány individuálně.