cs-CZen-GB
čtvrtek 2. dubna 2020
O nás

Historie VÚFB

Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii (VÚFB, dále jen ústav) jako nové specializované výzkumné pracoviště bylo vytvořeno k 1. lednu 1951. Převážnou dobu existence ústavu byly jeho aktivity související s chemickou syntézou, farmaceutickou analýzou a technologií, farmakologií, biochemií, poloprovozem a vědecko-technickými informacemi soustředěny do areálu v Kouřimské ulici v Praze – Vinohradech. Postupně byly vybudovány jeho pobočky, např. pobočka v Rosicích u Pardubic, která se orientovala především na problematiku hodnocení toxicity léčiv a chovu laboratorních zvířat, nebo poloprovozní jednotka v závodě Farmakon v Olomouci, která sloužila podpoře chemického výzkumu a vývoje.

V roce 1967 došlo k začlenění Výzkumného ústavu léčivých rostlin s areálem v Praze – Hloubětíně společně s chovem laboratorních zvířat a zkušebním zařízením v Konárovicích v okrese Kolín do struktury VÚFB.

Prvním ředitelem ústavu byl jmenován Dr. Edmund Blum. V roce 1956 převzal vedení Dr. Ing. Oldřich Němeček, CSc. Po něm ústav vedl MUDr. Antonín Dlabač, CSc., Ing. Jiří Křepelka, CSc., Ing. Jiří Dohnal, CSc., (1992–1999) a po transformaci a dokončení privatizace Ing. Zdeněk Novotný, CSc. a Ing. Radvan Palyza.

Od svého založení byl úkolem ústavu především základní výzkum v oblasti nových léčiv (cca 2/3 jeho činnosti) a výzkum aplikovaný (1/3 činnosti). Ústav byl rozčleněn do sekce chemické, analytické, biologické, lékových forem a poloprovozu. Dokumentační oddělení vydávalo pro potřeby odborné veřejnosti technicko-ekonomické informace a Excerpta pharmaceutica z odborné literatury. Rovněž bylo v rámci VÚFB pořádáno několik odborných konferencí s mezinárodní účastí.

Po zařazení farmaceutického průmyslu pod Ministerstvo zdravotnictví podléhalo VÚFB kontrole Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví. Od konce 60. let 20. století byl ústav převeden pod přímou působnost generálního ředitelství společnosti SPOFA. V roce 1990 byl VÚFB transformován nejprve na státní podnik a později na akciovou společnost, kde do roku 1997 držel stát prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky 66 % jeho akcií.

Do roku 1990 byl VÚFB jedním ze dvou nejvýznamnějších výzkumných ústavů koncernu SPOFA, které se zabývaly výzkumem a vývojem humánních léčiv. Jeho financování probíhalo tak, že polovina rozpočtu určitého projektu byla hrazena centrálně státem a druhá polovina přímo podnikem, pro který byly určeny výstupy. Předáním svých výsledků výrobnímu podniku ztratil ústav veškerá práva s tím související s výjimkou patentů. Po rozpadu koncernu SPOFA (1991) nastal odklon výrobních podniků od výzkumných ústavů a jejich ideou byl nákup licencí a aktivních farmaceutických substancí. Typickým příkladem byla bývalá Slovakofarma. Výjimkou byla bývalá Galena, kdysi výkladní skříň koncernu. Galena však po své privatizaci firmou IVAX ztratila rovněž zájem o výzkumné projekty, do kterých vložila nemalé prostředky.

Privatizace VÚFB byla dokončena v roce 1997, kdy Fond národního majetku České republiky prodal ve veřejné soutěži kontrolní balík akcií společnosti Léčiva, a.s. V souladu se zněním zákona proběhlo později několik odkupů akcií od minoritních akcionářů, až se Léčiva, a.s., stala vlastníkem 95 % akcií. Valná hromada pak v roce 2005 přijala usnesení o nuceném odkupu a VÚFB bylo převzato k 31.10.2005 společností Zentiva, a.s.

Vybrané části původního VÚFB byly přestěhovány do Dolních Měcholup, do sídla firmy Léčiva, a.s. Tato nová sestava se skládala z kvalifikované analytické chemie, vývojových chemických laboratoří, chemického poloprovozu a oddělení pro informace a intelektuální vlastnictví.

Protože nový majoritní akcionář VÚFB, a.s. měl zájem jen o zmíněné činnosti související s generickým vývojem, bylo umožněno zbylým částem ústavu vytvořit samostatné společnosti a podnikat nezávisle.

Tak byly založeny např. společnosti RE&D VÚFB, s.r.o. (12.12.1995), Biotest, s.r.o. (9.9.1999), IQA (2000). Ještě před tím se odštěpila velká analytická skupina VUFB Analytica (1996), později přejmenovaná na Quinta Analytica (1998). Nositelem farmakologických a chemických výzkumných aktivit byla především společnost s ručením omezeným RE&D VÚFB. Nyní (od 4.2.2010) se společnost jmenuje APIGENEX. Z bývalých poboček v Konárovicích a v Rosicích u Pardubic byla vytvořena společnost Biotest, která nyní sídlí jen v Konárovicích a pracuje na toxikologických a farmakologických zakázkách. Obě zmíněné firmy pracují v režimu GLP a jsou často auditovány svými zákazníky a státními autoritami.

Výše popsaný vývoj VÚFB proběhl především proto, že v České republice ani v Slovenské republice nezůstala žádná inovativní farmaceutická firma.
V ústavu pracovalo od jeho založení mnoho vynikajících odborníků a vědecko-výzkumných pracovníků. V této souvislosti je třeba uvést alespoň jména Dr. Ing. M. Protivy, DrSc., Dr. M. Semonského, DrSc., doc. MUDr. V. Trčky, DrSc., prof. MUDr. Z. Votavy, DrSc., Dr. Ing. Z. Buděšínského, DrSc., Ing. Dr. J. Trojánka, DrSc., Ing. M. Kuchaře, DrSc., manželů Metyšových, Dr. I. Krejčího, CSc., prof. MUDr. V. Vortela, DrSc., prof. MUDr. L. Vokrouhlického, DrSc., Ing. E. Kasafírka, CSc., Ing. V. Rejholce, CSc. atd.

Za dobu existence ústavu se zde podařilo vyvinout několik desítek originálních léčiv (34), např. dosulepin, medosulepin, metipranolol, lisurid, tergurid atd. Některé z léčivých přípravků rostlinného nebo tkáňového původu se stále vyrábějí a používají.

Vztah k VÚFB a jeho úlohu pro farmaceutický výzkum vyjádřil krásným způsobem Dr. Ing. M. Protiva, DrSc. ve věnování speciálního čísla Collection of Czechoslovak Chemical Communications s názvem Fifty Years in Chemical Drug Research (CCCC 1991, 56(11), 2501-2772:

Věnuji ústavu, který byl pro mě z těch 50 let nejméně 45 let lodí, která umožnila plavbu popisovanou v tomto spisku.“

 

Současnost VUFB

Zvolený název nové společnosti Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii (VUFB) tedy není náhodný – je na co navazovat! Vedení této společnosti si klade za cíl především zvyšování erudice pracovníků z farmaceutické oblasti pořádáním odborných školení, seminářů, konferencí nebo vydáváním specializovaných vědeckých časopisů a odborných knih. Rovněž chce navázat na tradici základního farmaceutického výzkumu a vývoje ve spolupráci s tuzemskými vysokými školami, univerzitami, Akademií věd České republiky nebo také spoluprací s kolegy ze zahraničních vědecko-výzkumných institucí a ústavů. Je třeba také podotknout, že ústav měl akreditaci na doktorské studium (tehdy CSc.) a rovněž na tuto tradici bychom rádi navázali ve spolupráci s dalšími vědecko-výzkumných institucemi.